בושה בושה
שחיתות פוליטית

 

בעוד המושג שחיתות, נתפש  כמושג לא נורמטיבי בקרב רוב השכבות והקבוצות בעם, הרי שחיתות פוליטית,  הייתה במשך שנים, נורמה מקובלת, שגם מי שנתפש בעבירה בה, לא הוקע חברתית כמבצע מעשה פסול.

 

מינויים פוליטיים  רעה חולה    של השלטון בישראל.

בעניין  ח"כ צחי הנגבי, הכרעת-הדין מיום 13.7.10 והמשמעות הנובעת מכך, על המשמעות הפלילית של מעשה מינוי פוליטי, ראה: צחי הנגבי  

על:
על הכרעת-הדין בעניינו של צחי הנגבי ותמצית פסיקת בית-משפט השלום 13.7.10

 


הנוהג של מינויים לתפקידים שונים בשרות הציבורי, של אנשים מקורבים רק בשל שיוכם הפוליטי, או בשל רצונו של השר הממנה או ראש העירייה, לספק או לתגמל את  אלה המצביעים עבורו, הם לא רק  ביטוי שחיתות שלטונית, אלא יש בהם מאפיינים של  עבירה פלילית.

 

הנזק שנגרם לציבור, אינו רק במתן משרות לאנשים לא ראויים או כאלה הראויים פחות מאחרים, אלא הוא יש בו להביא לירידת אמון הציבור במערכת השלטונית, לגרום לחוסר יעילותה, לפגיעה בשוויון ההזדמנות, תוך ניוונו של השרות הציבורי. הנוהג היה קיים עוד מימי 'מפא"י העליזים' ולאחר עליית הליכוד לשלטון, הפך מרכז הליכוד מרכז כובד של חלוקת ג'ובים.  השרים נהגו בעניין זה, תוך  זלזול בציבור ובערכים בסיסיים של ניהול תקין.

מה שהיה נראה כנורמה לא ראוייה הפך למעשה כנורמה אסורה, לאחר הוצאת הנחיות היועץ המשפטי לממשלה , מס' 1.1708, בתאריך 24.10.04, בעניין הגבלה על טיפול בפניות חברי גוף בוחר על-ידי עבחרי ציבור ראה:
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, מערכת היחסים בין גוף בוחר לבין נבחרי ציבור 24.10.04

 

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנן בעלת תוקף מחייב לגבי  נבחרי עובדי ציבור, אך הנושא לא הגיע לדיון ממצה לפתחו של בית המשפט,  עד לפרשת צחי הנגבי.  מכאן, כל המינויים הפוליטיים שהיו לפני מועד הנחיות היועץ המשפטי, בדבר מערכת היחסים בין חברי גוף בוחר לבין נבחרי ציבור, נראה כי אינם נופלים בגדר מעשה פלילי, או שתחול עליו, הגנה מן הצדק, בעוד שמינויים פוליטיים לאחר מועד זה, נראה כי הם כיום מעשה פלילי ברור.

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, לא מכסות את כל תחומי וגווני המינויים הקרויים פוליטיים האסורים (רשימה מוגבלת של מינויים פוליטיים - מותרת), וגם פסק-הדין בעניין צחי הנגבי, עדיין לא כיסה את כל היריעה האפשרית.

 

צחי הנגבי זוכה מהעבירות המהותיות בתיק -  שוחד בחירות, מרמה והפרת  אמונים, אך הורשע בעבירה של  עדות שקר. לעניין זה, ראה : תרבות השקר

 

 

8.12.09    המחיר האמיתי !   על שחיתות פוליטית  ועל פשיעה כלכלית.  שיח - מלומדים
כנס שנערך  על-ידי המכללה האקדמית בית ברל והאקדמיה הישראלית לקרימנולוגיה.  מדברים על : שחיתות פוליטית, פשיעה כלכלית. הייתי בכנס אך  לא למדתי דבר, על המאבק נגד השחיתות השלטונית.  על הכנס, על דברי הטעם  שנאמרו בו, על-ידי מלומדים על האכזבה מהיעדר כל מסר או בשורה לגבי המאבק נגד השחיתות , ראה: המחיר האמיתי -  שחיתות פוליטית  8.12.09

 

נוכח  חוסר המעש של הציבור בנושא השחיתות,  יש לעודד את שומרי החומות
19.11.09 כותבים על  שחיתות  הרבה, אך מספר המתעניינים מקרב הציבור בנושאי שחיתות השלטון וכל הנושאים הנגזרים מכך, הנו זעום.  רוב הציבור סבור כי  השחיתות השלטונית רווחת בזרועות השלטון בישראל,  הציבור מביע אכזבה ממנהיגיו הנבחרים על  היות חלקם  מושחתים,  וכי  רשויות המדינה אינן עושות  מספיק למיגור השחיתות -  אך ככל שהדברים מתייחסים להתעניינות במושג שחיתות באמצעות האינטרנט,  התעניינות הציבור  נמוכה כדי אכזבה גדולה.

נוכח נתוני סקר השחיתות העולמי  ונתוני סקר השחיתות המקומית, שני סקרים חשובים שהתפרסמו באותו יום (17.11.09),  צריך  לראות עד כמה נמוכה מעורבות הציבור, הקש:
   הציבור אינו מתעניין במושג שחיתות

 

 

מהי  שחיתות פוליטית, שורשיה ההיסטוריים, מרכיביו, סיבותיו וכיצד ניתן להתגבר עליו, ראה:
שחיתות פוליטית  מחקר מטעם המכון לדמוקרטיה שנערך בשנת 2008

 

ראה גם מאמר:
 'שחיתות פוליטית - סיסמא או מציאות', קו פנים, עיתון האוניברסיטה העברית יוני 2007

 

 קיים הבדל בין שחיתות שלטונית-ציבורית לבין שחיתות פוליטית.   החוק הישראלי, אינו מגדיר את המושג שחיתות, כעבירה בפני עצמה, כשם שאינו מבחין, בין שחיתות פוליטית לבין שחיתות שלטונית.  תפישת אכיפת החוק במדינת ישראל הנה, כי יש למצוא עבירה פרטנית, בספר החוקים, אשר רק מי שעובר על  הגדרת אותו מעשה ו/או מחדל האסור במפורש בחוק, רואים אותו כמי שעבר עבירה פלילית. 

 

מבחינה נורמטיבית ערכית, מעשה של שחיתות פוליטית, פוגע באשיות הדמוקרטיה,  בכך שהוא  מעוות ופוגע  בחופש הבחירה הדמוקרטית  של  הציבור את נבחריו, בעוד שמעשה של שחיתות שלטונית, עניינו במעשיהם של הנבחרים או אלה הכפופים להם, לאחר בעת מילוי תפקידם הציבורי. נראה כי מינויים פוליטיים ומתן גמול לתומכים בנבחר הציבור המשיב להם כגמולם בעת שהגיע אל השררה, נופלים במסגרת שחיתות פוליטית.

 

שחיתות שלטונית הנה מעשה של נבחר או עובד ציבור, לקידום מטרות לא ענייניות שאינן במסגרת ולמען מילוי תפקידו, הפוגעות בקופה הציבורית או בכיסי האזרחים שלא כדין או באופן לא ראוי ואשר נעשים לשם מילוי אינטרסים גשמיים (כסף, טובות הנאה) או מאוויים לא גשמיים (סיפוק, כבוד, חשבונות עם הזולת).

במושג שחיתות פוליטית   אנו מגדירים כל פעולה או מעשה, שנעשו שלא במסגרת הדווקנית של הוראות הדין, על-ידי גוף או אדם, שנועדו לקדם פוליטית את מעמדו, תפקידו או את סיכויי בחירתו של אדם לגוף ציבורי, או מפלגתי.

 

תופעת שחיתות פוליטית, נתפשה בעיני רבים כתופעה לגיטימית או כזו שאין עמה קלון, משום שמבצעיה, לא נטל  כסף לכיסם, אלא השתמשו בכספם של אחרים, כדי לקדם תהליך פוליטי של בחירתם.  יש כאלה שטוענים, כי בנסיבות הקיימות, בכספים הרבים שנאלצים מועמדים להשקיע למען בחירתם,  אין מנוס אלא לגייס כספים שלא על-פי החוק.

 

השאלה אם יש  די  - בכסף שנותנת המדינה או במגבלות גיוס הכספים שהיא מאפשרת למועמדים,  אינה רלבנטית.  את החוק יש לקיים, גם אם המכשולים והחסמים, הופכים את התהליך הדמוקרטי למועמד זו אחר, לקשה יותר. 

 

שחיתות פוליטית מסוכנת מאד ויש בה פגיעה בגרעין של הדמוקרטיה, משמע קיום בחירות הוגנות וחופשיות. שחיתות פוליטית אינה רעה חולה רק בשל שבירת נורמה של החוק, אלא בשל החשש העולה, כי אין שחיתות פוליטית בלא מחיר אותו נדרש  בבוא היום לשלם מקבל הסיוע או התרומה, למטיבים עמו.

 

שחיתות פוליטית לובשת גם פנים מורכבות יותר, כאשר נבחר ציבור, משתמש בכוח משרתו ומעמדו, בכספי ציבור לקידום עניינו הפוליטיים, במסווה כביכול, של שרות לציבור. דווקא פוליטיקאים צבועים אלה,  העושים מלאכת רמייה תוך  שימוש מתוחכם בכספי ציבור, הם המסוכנים יותר, ועל רשויות אכיפת החוק לפעול בתקיפות והחלטיות להסרת המסווה.

 

דרך התנהלות רשויות אכיפת החוק נגד שחיתות פוליטית וקבלה בהבנה יחסית של הציבור את אותם מושחתים, הנתפשים בעבירות שמקורן בשחיתות פוליטית, מקורו בין השאר, בחינוך לקוי, אי-מתיחת קו ברור בין מותר לאסור, על-ידי המחוקק, והן על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, שלא השכיל להבהיר באופן ברור חד-משמעי, מה לא ראוי ומה אסור בבחינת עבירה פלילית.

 

משפטו של  ח"כ צחי הנגבי,  יו"ר ועדת חוץ וביטחון, החל ב - 17.10.06, לאחר חקירה ארוכה . צחי הנגבי מואשם בעבירות של: מרמה, הפרת אמונים, שוחד בחירות, עדות שקר, שבועת שקר -  האשמות אשר הרטוריקה שלהם, נשמעת קשה מאד, אך במציאות מדובר  במינויים פוליטים של מקורבים, אשר ביצע צחי הנגבי השר איכות הסביבה.

נכון ליום 15.9.09 - משפט של צחי הנגבי,  מתנהל  תוך חוסר עניין של הציבור, תוך גזילת משאבים  רבים של התביעה, מערכת המשפט וכמובן של ח"כ צחי הנגבי. 

אילו השכיל היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז, להגדיר מבעוד מועד  ובאופן ברור, מהו הקו האדם בעניין המינויים ואילו  היה מעדיף, להתרכז במספר אישומים קטן אך ברור  - היה משפט הנגבי מסתיים מזמן והיינו יודעים מהי ההלכה המשפטית לעניין היקף ועומק המינויים המותרים.

העובדה כי ח"כ צחי הנגבי, ממשיך להיות יו"ר ועדת חוץ וביטחון, שהיא אולי החשובה בועדות הכנסת, התמשכות המשפט ללא סוף, ואדישות הציבור למשפט ואולי לתוצאה שלו, ממחישים עד כמה, קיים פער עצום בין הרצוי לבין המצוי, בכל הקשור לדרך התנהלות אישי הציבור הפוליטיים. 

 

מאבק אתר בושה נגד שחיתות פוליטית ראה: יעל גרמן, שחיתות פוליטית

 

תפקידם של רשויות אכיפת החוק - היועץ המשפטי לממשלה, הפרקליטות ומוסד הביקורת הממלכתי - מבקר המדינה ללחום עד חורמה נגד השחיתות הפוליטית כמו נגד השחיתות השלטונית.

על היועץ המשפטי לממשלה, בצד מבקר המדינה שמופקד על מעקב ובקרה של מימון מפלגות, לנסח שורת כללים ברורה של מותר ואסור, תוך רמת פירוט רבה.  יש להקפיד על   שקיפות  תרומות פוליטיות ולחייב את המועמדים והמפלגות, לאפשר גישה  נוחה באמצעות האינטרנט לרשימת התורמים להם, מעבר לשלוש שנים אחורה, כפי שמורה החוק.

 

בלא מאבק עד חורמה, נגד שחיתות פוליטית, בין אלה המבצעים אותה,  נמצאים אותם נבחרי ציבור מושחתים של העתיד.

 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 ספרו של אורוול - 'חוות החיות' אליגוריה הטובה גם אלינו
2 7-2010 על הכרעת הדין במשפטו הפלילי של צחי הנגבי
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

buy microsoft office for xp 
download microsoft word mac os x 
download microsoft office 2010 standard 
purchase windows 7 ultimate oem 
cheap ms office 2010 professional 
proscar generika viagra livraison express levitra preiswert compra cialis generico viagra en pharmacie
generic cialis manufacturer cost of sildenafil how to buy viagra safely viagra soft flavoured viagra discount coupon
generic viagra fast shipping order generic cialis online viagra copies tadalafil prescription tadalafil suppliers