בושה בושה
פסיקה - חופש המידע

 

בתי-המשפט בישראל ובמיוחד בית-המשפט העליון שב ומדגיש תמיכה רחבה בעד שקיפות פעולות השלטון. השנים הלא-מעטות שחלפו מאז חקיקת חוק חופש המידע בשנת  1998, גיבשו הלכות משפטיות המקדימות במידה רבה את היישום המעשי, המוהסס, המסתייג של  עובדי הציבור ביישום אותן הלכות משפטיות.


נבחרי הציבור בצד נושאי משרה בגופים ציבוריים,  לא הפנימו כולם, את מהפכת שקיפות אשר התחוללה בישראל, תוך שרבים מבין  נבחרי הציבור ונושאי המשרה  בזרועות השלטון השונות, עדיין לא הפנימו את הנורמה המשפטית, כי  המידע שהם מחזיקים,  הנו רכוש הציבור והם, הפקידים או הנבחרים, מחזיקים בו רק בתור נאמנים של הציבור.

 

חבל כי  נוכח דעתו המתקדמת, הברורה, הנכונה של  בית-המשפט העליון,  נושא שקיפות המידע הציבורי, מקבל ביטוי  עלוב   דל ביצוע וגם זה בחוסר רצון, תוך הערמת מכשולים, מצד  הרשות הציבורית ואנשיה.

ככה, לא מוענים ולמעשה מנציחים,   שרי הממשלה וחברי הכנסת את השחיתות השלטונית, ההולכת וגואה.

 

הגיעה העת, כי  ייעשו שיפורים ושינויים בחוק חופש המידע נוכח הניסיון שנצבר, וחבל כי משרד המשפטים, שעשה כמה שינויים, לרבות הוזלת דמי האגרה של  חיפוש המידע, לא עזו את אותם שינויים המתבקשים, עליהם כתבנו בנפרד.

 

 

על: חופש המידע באתר בושה

אתר בושה מביא לקט  מוגבל של פסקי-דין בנושא חופש המידע, המציגים את גישת בתי-המשפט בנושא  חופש המידע בסוגיות שונות המתעוררות, עקב סירוב לא אחת של רשויות השלטון להעמיד את המידע המבוקש לעיון האזרחים.  פסקי-הדין  של בית-המשפט העליון ושל בתי-המשפט לענייינים מנהליים, יש בהם לסייע לקורא ללמוד ולהבין את ההלכות המשפטיות בנושא חופש המידע, אך יש לדעת ולהכיר  את המגבלות המעשיות, הניצבות בפני מבקש המידע בדרך המכשולים ששמים בפניו, חלק מרשויות השלטון, אשר  אין להם זכר בפסקי-הדין.

 

אין מדובר ברשימה מלאה של פסקי-דין ולפיכך עורך-דין או אזרח, הנדרשים לסוגיית חופש המידע לדיון בערכאות המשפטיות, מן הראוי שיפנו לשם חיפוש פסקי-דין נוספים אל האתרים המשפטיים המקוונים, שהחיפוש ברובם כרוך  במינוי ו/או תשלום, אך  הגישה לאתרים אלה, או חלקם, נמצא בחלק לא מבוטל של הספריות העירוניות.

 

נראה כי ריבוי הפסיקה בנושא חופש המידע והצורך של בתי-המשפט להידרש לנושא זה של חופש המידע בשל סירוב או הקשיים שמערימות רשויות ציבור על מבקשי מידע ע-פי חוק חופש המידע, מעידים על   - חוסר הפנמה מצד רשויות הציבור כי המידע שבידן הנו רכוש הציבור ;  כשלים בנוסח חוק חופש המידע, המאפשרים לאותן רשויות ציבור, שאינן חפצות למלא בקפידה אחר הוראות חוק חופש המידע, שלא למסור מידע ;  קביעות בתי-המשפט, במיוחד פסיקותיו  של בית-המשפט העליון, קובעות נורמטיביות ברורה בחשיבות חופש המידע, ככלי בסיסי למילוי זכות יסוד של חופש הביטוי  -  אך פסקי-הדין אינם ברורים ונחרצים דיים בהיבט המעשי, מה שמאפשר לאותן רשויות ציבור שאינן ששות למסור את המידע, שלא לקיים את הדין כפי שביטא אותו בית-המשפט העליון על בסיס חוק חופש המידע.

 

סדר פסקי-הדין המובאים באתר בושה בהמשך, מוצגים  לפי מועד מתן פסקי-הדין. המאוחר יותר, מופיע בראש:

 

22.9.14  מצב התיקים אצל שופטי  בית-המשפט  העליון והמחוזי, יפורסמו ברבים.

בהחלטה  של קבלת ביקורת עצמית על מערכת השפיטה, פסק בית-המשפט  העליון בהרכב של  7 שופטים, לחייב את הנהלת בתי המשפט לפרסם החל משנת 2015, את מצב וגיל התיקים באופן פרטני, הנמצאים בטרם פסק-דין, אצל כל אחד משופטי בתי המשפט העליון והמחוזי. לקריאת פסה"ד המלא.

עע"מ 3908/11 עליון (7 שופטים), הנהלת בתי המשפר  נ. עיתון מרקר 22.9.14

פסק-הדין הארוך (115) מביא דעתם והצגה מקיפה של מצב חוק חופש המידע בישראל. לא מצאנו בו הלכות חדשות, אך עצם העובדה, ששופטי בית המשפט העליון,  חייבו את הנהלת בתי המשפט לפרסם באופן קבוע חומר רגיש, בדבר מצב התיקים אצל כל שופט,, מה שבהחלט יכול להביך לא מעט שופטים - מצביע על החשיבות העצומה שנותנים שופטי העליון לקיום שקיפות פעולות השלטון ושלוחותיו, גם כאשר הדברים מאד לא נוחים לגוף הציבורי.

בין היתר נפסק בפסה"ד:   חוק חופש המידע קובע, כלל רחב של זכאות הציבור לעיין במידע המצוי בידי הרשות הציבורית. הכלל הוא של מסירת המידע ומקום שהרשות מבקשת להימנע מגילויו,  יכולה היא לעשות כן אם נמצא כי מתקיים סייג מן הסייגים הקבועים  במפורש בחוק. יש לבחון האם גילוי המידע משקף איזון שהפעילה הרשות הציבורית בין מכלול השיקולים הרלוונטיים, לרבות העניין הציבורי במידע אל מול הפגיעה הצפויה באינטרס הרשות כתוצאה מגילוי המידע.

 

 

 

13.6.14 במקרה של פגיעה בפרטיות של צד שלישי, על הרשות הציבורית להימנע מחשיפת המידע.

פסק-דין של בית-המשפט העליון קובע כי כאשר  העברת המידע למבקש, תביא לפגיעה בפרטיות של גורם שלישי וחל סעיף 9(א)(3) לחוק חופש המידע, מנועה הרשות הציבורית להעביר את המידע למבקש , ואף אין עליה חובה לפנות למי  אשר הפרטיות שלו עלולה להיפגע.  העולה מפסק-הדין כי  מניעת הפגיעה בפרטיות מקבלת על-פי בית המשפט העליון, עדיפות על עקרון  חופש המידע.

 

 

 

12.3.14  זכות הפרטיות מול הזכות של חופש המידע-  מי גובר ומתי

עת"מ 365412-12-12 (ת'א)  עו"ד חיים שטנגר נ.  ועד מחוז ת"א לשכת עורכי הדין ואח', ניתן ביום 25.2.14, כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן

פסק הדין דן באופן יסודי  באיזון הנדרש בין הזכות  לפרטיות של אלה העלולים להיפגע מחשיפת המידע לבין  הזכות לחופש המידע. מדובר בשתי זכויות שוות מעמד ועל בית המשפט לראות האם וכיצד ניתן לקיים את שתיהן בצוותא, ואם אין הדבר אפשרי, איזה זכות גוברת. כאשר היה במידע המבוקש לסייע להפעלת ביקורת ציבורית על רשויות השלטון  בעוד הפגיעה בפרטיות מועטה,  תגבר זכות הציבור לדעת וליהפך.

 

 

 

15.11.12  בריירת המחדל -מסירת המידע, הרחבת החובה למסירת המידע גם אם יש אינטרס כלכלי.
ביהמ"ש העליון, ברוב דעות (מפי השופט נ' הנדל, בהסכמת המשנָה לנשיא, מ' נאור, כנגד דעתו החולקת של השופט י' עמית) קיבל את הערעור חלקית, מהטעמים הבאים:
כאשר רשות ציבורית  מחליטה שלא למסור מידע  על בית-המשפט לבחון אם קיים סייג בדין המצדיק את עמדת הרשות הציבורית. הסייגים  למסירת המידע, מצויים בסע'  8 עד 14 לחוק חופש המידע). כשאין סייג כזה, יימסר המידע.  כשאשר הסייג למסירת המידע נתון לשיקול דעת הרשות הציבורית, עליה לבחון את מידת קיום הסייג במקרה הקונקרטי. על הרשות הציבורית להעמיד לנגד עיניה את תכליתו  העיקרית של חוק חופש המידע, שהיא שקיפות מרבית כאמצעי לעריכת ביקורת על רשויות הציבור בצורה יעילה ואפקטיבית וכן  כנדבך חשוב של חופש הביטוי.

הסייג המצוי  בסעיף 13 לחוק  חופש המידע– 'הגנה על צד שלישי', מחייב את הרשות הציבורית  ליידע צד שלישי שעשוי להיפגע עקב מסירת מידע הכולל פרטים על אודותיו, ולקחת את עמדתו בחשבון. ברירת המחדל היא חשיפת מידע, משמע, . היינו, עניינו של העותר בבקשה לקבלת המידע אינו מהווה שיקול כל עוד לא קיים סייג או איסור מפורש על מסירת המידע, הרי שיש למסור את המידע לעיון הציבור. על הרשות  הציבורית מוטל הנטל להצדיק את אי העברת המידע, ואין היא יכולה להסתפק בתקיפת המניע לבקשה לקבלת מידע. .
עע"מ 7744/00  (בית-המשפט העליון), המוסד לביטוח לאומי נ. עו"ד ענת מנגל.

 

23-8-12    חופש המידע הנו ערך חשוב שיש לכבדו. לא ניתן חיסיון  על-פי סעיף 9 (ב) (1).
שוב  זכתה התנועה לאיכות השלטון בתקדים משפטי חשוב, בנושא  של  חופש המידע וזכות הציבור לדעת.  בפסק-הדין  -   עע"ם 1245/12,  קיבל  בית-המשפט  עת ערעורה של התנועה לחופש המידע, אשר ביקשה כי משרד החינוך יפרסם את פירוט המידע על המיצ"ב.  משרד החינוך סבר, כי טובת הציבור הנה שלא  ראוי כי מידע זה לפרטיו יהיה בידי הציבור, אולם בית-המשפט  העליון, דחה את טענת הפרטנליות של משרד החינוך, וקבע כי החיסיון על-פי סעיף  9 (ב) (1), יינתן במשורה.  פסק-הדין -
עע"ם  1452/12 התנועה לחופש המידע נ.  משרד החינוך  23-8-12

בית-המשפט העליון קבע כי רק כאשר קיימת ודאות קרובה לכך  כי גילוי המידע יגרום לשיבוש ממשי בתפקוד התקין של הרשות הציבורית – תקום עילה להגבלת חופש המידע לפי סעיף 9(ב)(1) לחוק חופש המידע.  במקרה זה,  החששות אותם הביעו המשיבים (משרד החינוך)  מפרסום הציונים של  בחינות המיצ"ב, אינם מקיימים את תנאי סעיף 9(ב)(1). משלא נמצאה  עילה משפטית להימנע מפרסום ציוני בחינות המיצ"ב, יש להורות על העברת המידע לידי המערערים (התנועה לחופש המידע).

בשולי פסק-הדין אעיר שוב לעניין העדר הציות לחוק, של  נבחרי ציבור ונושאי משרה.  (24.8.12)
העובדה כי בית-המשפט העליון, מקדיש מזמנו וקובע שוב ושוב באופן מפורט ומלומד,  את חשיבות ערך חופש המידע וזכות הציבור לדעת,  וכי המידע אשר מחזיקות רשויות השלטון,  הנו  רכושם של האזרחים  -  לא עושה רושם על  כמה וכמה מבין נבחרי הציבור ונושאי משרה נכבדים, אשר למעשה, עושים פלסתר את הוראות הדין ומערימים קשיים  על מסירת המידע, שלא לדבר על חוסר  נכונותם להתנהל תוך שקיפות. יש לגנות  נושאי משרה אלה, אך באותה עת, ראוי להשמיע ביקורת נוקבת  נגד שר המשפטים, פרופ' יעקב  נאמן,   שהוא השר המופקד על חוק חופש המידע,  אשר במודע  ומתוך תפישת עולם כנראה,  אינו פועל לשם הגדרת השקיפות של  רשויות השלטון,  המתחייבת נוכח  פסיקת בית-המשפט העליון.

 

 

21-2-2011  הגנת הפרטיות מול אינטרס הציבור.
פסק דין של השופטת ד'ר מ' אגמון גונן, בית המשפט לעניינים מנהליים,  דן בהרחבה בסוגייה של מסירת מידע, העלול לפגוע בפרטיות, נוכח אינטרס הציבור ושיקול דעתו הרחב של בית-המשפט בעניין זה.  לקריאת פסק-הדין.

עת"מ 2302-08 התנועה לחופש המידע נ.  שירותי בריאות כללית, בעניין בית חולים שניידר

חוק חופש המידע  הכיר בהגנה על הפרטיות כערך העשוי להגביל את הזכות לחופש מידע. 
סעיף 9 (א)(3)  קובע כי רשות ציבורית לא תמסור מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין. עם זאת, סעיף 17(ד) לחוק חופש המידע קובע את סמכותו של בית המשפט להורות על מסירת המידע המבוקש או חלקו, או להתנות את גילוי המידע בתנאים, אף אם המדובר במידע שאין חובה למוסרו או שאין למוסרו לפי סעיף 9, אם לדעתו הענין הציבורי בגילוי המידע עדיף וגובר על הטעם לדחיית הבקשה.

 

 

חופש המידע כזכות מעין - חוקתית, זכויות צדדים שלישיים, מול  זכות הציבור לדעת

עע"מ 1112/08  התנועה לחופש המידע נ. רשות ההגבלים העסקיים  17.11.10

 

חזרה על העקרונות הבסיסיים של עקרון השקיפות וחשיבות חוק חופש המידע כזכות מעין-חוקתית. בפסק הדין נדונה סוגיית  האיזון בין חופש המידע לבין זכויות צדדים שלישיים ודרך התייחסות הרשות הציבורית לעניין זה ותגובת הצדדים השלישיים.
מציאת דרך בין צמצום היקף המידע שיימסר באופן שיבטיח הקצאת משאבים סבירה מצד הרשות הציבורית, תוך הבטחה שהדרישה להסכמת צדדים שלישיים, לא תביא לאיון  הצורך והרצון, להביא לגילוי המידע.
ערעור התנועה לחופש המידע התקבל בחלקו.

 

 

עע"ם 10845/06 שידורי קשת נ. הרשות השנייה, בית-המשפט העליון, 11.11.08

לקריאת פסק הדין  -  קשת נ. הרשות השניה

בפסק-דין ארוך (35 עמ'), שוב חוזר בית-המשפט על  שכבר נפסק,  לפיו - חוק חופש המידע, בא להוסיף נדבך על  המצב המשפטי שהיה קיים והוא קובע מפורשות  את זכותם של אזרחי ישראל ותושביה לקבל ולעיין במידע המצוי בידי רשויות הציבור גם בעניינים שאין להם נגיעה ישירה אליהם. מטרת החוק הינה שקיפות מרבית כאמצעי למימושו המיטבי של חופש הביטוי ולעריכת ביקורת על רשויות הציבור בצורה יעילה ואפקטיבית. מדובר בזכות שפרישתה רחבה ואשר משקפת את ההכרה בצורך בפעולה של רשויות הציבור בשקיפות מלאה, צורך שלשמו אומץ כלל של גילוי, בכפוף לחריגים. כאשר ככלל, גילויו של מידע אשר עלול לפגוע באופן ממשי בצד שלישי יהיה מותר רק אם יתקיים עניין ציבורי חיוני שיצדיק זאת.
פסק-דין זה עוסק בחובת הגילוי של נתונים מסחריים-כלכליים שמחזיקה רשות ציבורית, שלה או של אחרים. חוק חופש המידע, קובע רסנים מסוימים ל"מהפכת המידע", כאשר, סעיף המשנה הרלוונטי לענייננו הוא סעיף 9(ב)(6) לחוק המעמיד זה מול זה שני ערכים מתחרים: הזכות להגנה על סודות מסחריים מול חופש המידע. כאשר בהתאם לסעיף, גילוי המידע בידי הרשות יימנע רק כאשר עלולה להיגרם פגיעה ממשית בערכו של הסוד המסחרי או הסוד המקצועי. השיקולים אשר על הרשות לשקול במסגרת סעיף זה הם: העניין הציבורי שבגילוי המידע (השיקול המרכזי); האינטרס הציבורי שבחשיפת פעולת הרשויות הציבוריות בפני הציבור; העניין האישי של מבקש המידע; זכות הציבור לדעת; האם המידע גולה לצדדים שלישיים; פיקוח ציבורי; מידת הפגיעה בערכו של הסוד המסחרי; מידת הפגיעה בבעל הסוד.

 

עע"ם 398/07  התנועה לחופש המידע, רביב דרוקר, נ. מדינת ישראל, רשות המסים, בית-המשפט העליון, 23.9.08
רשות המסים עורכת עם חייבים במס הסדרי כופר, במסגרתם משלמים האחרונים לרשות כופר כסף בתמורה לכך שלא יינקטו נגדם הליכים פליליים בגין עבירות מס שבוצעו על-ידם. הדיון נסב אודות השאלה האם זכאי הציבור, מכוח חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998  לקבל מידע על זהותם של אותם חייבים במס.
הסוגיות העקרוניות שנידונו בפסק-הדין: זכויות הפרט – הזכות לקבל מידע -  משפט מינהלי –  חובת גילוי  המידע על-פי חוק חופש המידע  ;  משפט חוקתי – זכויות הפרט – הגנת הפרטיות ;  משפט חוקתי – זכויות הפרט – הזכות לשם טוב ; 
משפט חוקתי – זכויות הפרט – זכות הציבור לדעת
לקריאת פסק-הדין המלא, הקש :התנועה לחופש המידע  נ. מדינת ישראל רשות המסים

 

עתמ  07/ 2151 עו"ד אורן שבת נ. עיריית נתניה, בית-המשפט המנהלי ת"א,

סגנית נשיא, השופטת מיכל רובינשטיין, ניתן 11.6.08

עניינו של העתירה, סירוב עיריית נתניה, לאפשר עיון בדוח שימור והגנה על  הסביבה החופית של העיר נתניה, זאת בטענת חסיון וכן מדיניות בשלבי עיצוב.  בית-המשפט קבע כי משהסתיימה מלאכת עיצוב  המדיניות, קיים אינטרס ציבורי מובהק  לגילוי אותה מדיניות ובחשיפת המידע העובדתי הכלול בדוח שאותו סירבה עיריית נתניה  לחשוף. פסק-הדין מעלה בצורה מרוכזת ובהירה, את המצב המשפטי בנושא זה.

לקריאת פסק-הדין הקש -  עו"ד אורן שבת  נ. עיריית נתניה

 

בג"צ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ. פרופסור אברהם עוז 14.5.09

מקום בו מתקיים הליך בפני ערכאה שיפוטית; הפגיעה הנטענת בפרטיות המתלוננים והעדים לא מצדיקה יצירת הגנה  מסוג חיסיון כנגד חשיפת המידע. עצמת הפגיעה הנטענת בפרטיות, ככל שאירעה, נמוכה יחסית ולא שקולה נגד הפגיעה העלולה להיגרם לזכותם של המשיבים,  להליך הוגן אם לא ייחשפו הפרוטוקולים והתלונות כאמור.
אף ההתחייבות לסודיות שניתנה למתלוננים ולעדים ע"י הועדה, לא מהווה בסיס לחיסיון, על-פי חוק חופש המידע  וכשלעצמה לא מקימה חיסיון השולל את זכותו של בע"ד בהליך שיפוטי לעיין במסמכים שאליהם מתייחסת אותה התחייבות, ככל שהם רלוונטיים להליך. אין בפגיעה בפרטיות של המתלוננים והעדים ואף לא בחשיבות ועדות בדיקה, כדי לבסס אינטרס ציבורי המצדיק חיסיון המידע על-פי חוק חופש המידע, נוכח עצמת השיקולים שמנגד, ולרבות משקלה של ההתחייבות לסודיות עצמה.

לקריאה -   בגצ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ. פרופסור אברהם עוז

 

עתמ 817/08   (י"ם) אליצור סגל נ. משרד המשפטים, ניתן 12.2.08, עניניים מנהליים,  הנשיאה, השופטת מוסיה ארד

רשות  ציבורית רשאית לסרב למסור מידע לאזרח רק באותם מקרים בהם מתקיימים הסייגים הקבועים בחוק חופש המידע. רשות  ציבורית אינה רשאית לסרב באופן אוטומטי לבקשה  על-פי חוק חופש המידע לגילוי המידע, ועליה לאזן את הנזק שיגרם כתוצאה מגילוי המידע אל מול העניין של מבקש המידע במידע והעניין הציבורי בגילויו.     
מבקש המידע, זכאי לכאורה לעיין במידע שיאפשר לו לבחון האם שיקול הדעת בעקבותיו נתקבלה החלטה להעמידו לדין ולהגביל את חופש הביטוי שלו הופעל כדין. משרד המשפטים, אינו אינו רשאי לאחוז במקל משני קצותיו – מצד אחד לטעון כי לצורך הוכחת טענת האפליה על העותר להציג החלטות רבות כלפיהן הוא מופלה לרעה ומצד שני, לא לאפשר למבקש המידע,  גישה להחלטות אלו, המצויות בידי הרשות הציבורית.  גילוי המידע יאפשר פיקוח ציבורי על החלטות התביעה בעניין העמדה לדין בעבירות המגבילות את חופש הביטוי ובכלל זה יאפשר לוודא כי התביעה מפעילה את שיקול דעתה לעניין זה כראוי, ואינה עושה שימוש בעבירות הנדונות להגבלת הביטוי של קבוצות מסוימות ולא אחרות.

לקריאת פסק-הדין הקש -  עתמ 817/07 אליצור סגל נ. משרד המשפטים.

 

 

עע"ם  7024/03 אריה גבע נ. יעל גרמן ראש העירייה הרצליה, ביריה גרנות הממונה על המידע בעיריית הרצליה,   עיריית הרצליה.  
פסק-דין מנחה,  בית-המשפט העליון
, 6.9.06
חיסיון מסירת המידע בעילה של מידע בדבר דיונים פנימיים ; מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב, סעיפים 9 (ב) בחוק חופש המידע.  ענייננו - סירוב  יעל גרמן ועיריית הרצליה, לאפשר עיון במידע ובפרוטוקולים של ועדה שמינתה ראש העירייה יעל גרמן, לבדיקת נטל הארנונה בעיר הרצליה, לאחר שזו סיימה עבודה. העירייה טענה חסיון מידע פנים וכן מדיניות בשלבי עיצוב. בית המשפט המחוזי, השופטת  ד"ר דרורה  פלפל, קבע כי למרות האינטרס הציבורי במידע, הרי  דרישת החסיון  גוברת.  בית-המשפט העליון  קיבל את הערעור והורה על מסירת כל החומר לידי מבקש המידע, לרבות, הפרוטקולים של דיוני הועדה, תוך שהותיר לעירייה את  שקול הדעת אם למחוק  את שמות הדוברים בדיונים.

לקריאת פסק-הדין הקש:   אריה גבע נ. עיריית הרצליה

 

נ.ב

לאחר שאריה גבע קיבל את המידע, התברר כי  מדובר ב - 11 דפים עליהם כתובים נתונים חסרי ערך, שאין בהם להועיל לציבור או למבקש המידע, כשם שאין בחשיפתם נוכח לאור השמש, לגרום נזק כלשהו  לפעולות עיריית הרצליה. מתברר, כי עירית הרצליה וראש העירייה יעל גרמן, ניהלו מאבק משפטי ממושך במסגרת ההליכים על-פי חוק חופש המידע, מטעמים פסולים ותוך שיקולים לא ענייניים, תוך שאינם חסים על עלות  ניהול ההליך לציבור תושבי הרצליה.

 

 

עע"ם  ( בית-המשפט העליון) 9135/05 המל"ל (המועצה העליונה להשכלה גבוהה) נ.  עיתון הארץ.  19.1.06. פסק-דין  מנחה בסוגיית חופש המידע.

לקריאת פסק-הדין הקש:   המל"ג נ. עיתון הארץ

 

עע"ם 6013/04  (בית-המשפט העליון), משרד התחבורה נ. חברת החדשות, 2.1.06

לקריאת פסק-הדין הקש : משרד התחבורה נ. חברת החדשות

 

ערעור אזרחי 6576/01  החברה לייזום מיסודה של סי.פי.אם. בע"מ   נ.  אמיר לירן  ;  מינהל מקרקעי ישראל

בבית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים,   8.8.02

המידע שנתבקש על-ידי המשיב הוא מידע בעל אופי ציבורי מובהק. מדובר בתנאי התקשרות חוזית בין רשות ציבורית לבין גורם עסקי-פרטי ובפרטי התשלומים שהעביר הגורם העסקי לרשות מכוח החוזה. בחתימתה על חוזה כזה פועלת הרשות כשלוחתו של הציבור, ובהיעדר טעמים מיוחדים שבכוחם להצדיק מסקנה אחרת זכאי הציבור - וזכאי כל אחד מיחידיו - לדעת מה הם תנאי ההתקשרות וכיצד הללו מבוצעים. מסקנה זו מתבקשת מתכליתו האמורה של החוק, מחובת הנאמנות שהרשות חבה בה כלפי הציבור ומהיותו של המידע המצוי בידיה קניינו של הציבור. גוף עסקי הבוחר להתקשר עם הרשות רואים בו כיודע ומסכים כי - בכפוף לסייגים הקבועים בחוק - המידע הכרוך בהתקשרותו פתוח לעיונו של הציבור.

לקריאת פסק-הדין המלא הקש: החברה לייזום נ. אמיר לירן

 

 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

http://www.flyrnai.org/dbimg/R...achine-dvd 
wacom photoshop discount 
cheap illustrator cs4 mac 
download project standard 2013 
download adobe acrobat extended 9 
apotek viagra viagra roma billig viagra levitra costo in farmacia cialis farmacia svizzera
female viagra sildenafil where to buy viagra cheap viagra online prescription generic cialis super active buy cialis with paypal
10 mg tadalafil sildenafil for sale vardenafil drug buy viagra in south africa cialis soft tabs generic