בושה בושה
נבחרי ציבור ברשויות המקומיות

 

חבר מועצה של רשות מקומית, שהיא הפורום הקובע את מדיניות הרשות המקומית והגוף אשר מפקח על ראש הרשות המקומית,  ינהג במילוי תפקידו תוך אמון מלא וללא משוא פנים, תוך גישה הוגנת כלפי הכול ובלי שיהיה לו עניין אישי בהחלטות ובפעולות שלו,  אף למראית עין.

תפישה בסיסית זו, בה מחוייבים אלה, אותם בחר הציבור  לנהל את החיים  המוניציפאליים שלו, כלומר את  חיי היום-יום  במקום המגורים או במקום העסק -   קיבלה ביטוי במסמך חשוב שהוציא ומפרסם משרד המשפטים.

ועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות, ישבה על המדוכה והוציא קובץ הנחיות מרשים.   עד כמה נשמרים הכללים ומי היא הרשות המרכזית אשר דואגת לעניין האכיפה והענישה של אלה המפרים אותם,  זה כבר 'אופרה' אחרת.

לקריאת הכללים ראה:
משרד המשפטים,  כללים למניעת ניגוד ענייינים של נבחרים ברשות המקומית.

 

מידת האמון שנותן הציבור באותם נבחרי ציבור העומדים בראש הרשויות המקומית ושל העובדים הבכירים ברשויות המקומיות -  'נושאי משרה', הנו בינוני - נמוך.  קיים חוסר שביעות-רצון, מביצועי הרשויות המקומיות, במרבית התחומים.


תמונה עגומה למדי, על  השתקפות הרשויות המקומיות בעיני ציבור התושבים.  ממצאים קשים אלה,  נמצאו בסקר אשר נערך על-ידי  ד"ר איתי בארי, אוניברסיטת חיפה ופורסם ב - 30 בנובמבר 2009. ראה:
סקר - עמדת הציבור כלפי הרשויות המקומיות, שביעות רצון, מידת אמון 1.12.09

 

על:  רשויות מקומיות

 

שנת 2008 אמון הציבור בנבחרי הציבור ברשויות המקומיות נמוך, אך הוא עדיין גבוה יותר מזה שרוחש הציבור כלפי שרי הממשלה  וחברי הכנסת.  על-פי מדד ביצועי המגזר הציבורי, המבוצע מדי שנה על-ידי חוקרים מאוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע, אמון הציבור בנבחרי  הציבור של הרשויות המקומיות הנו 2.27 (מתוך 5 ), בעוד אמון הציבור בשרי הממשלה הנו - 1.85  ומידת האמון לה זוכים  חברי הכנסת הנו  1.8. כל כך נאמר בושה וכלימה.

על מדד ביצועי המגזר הציבורי הקש: מדד ביצועי המגזר הציבורי

 

מהי רשות מקומית,תפקידה וסמכויותיה

השלטון המקומי בישראל הוא פסיפס של 251 רשויות מקומיות, בהן נכללת כמעט כל אוכלוסיית ישראל. רשות מקומית היא גוף המנהל יישוב כלשהו או קבוצת יישובים. הרשות המקומית נבחרת על-ידי התושבים ומייצגת מצד אחד את ענייניהם אצל השלטון המרכזי, ומצד שני משמשת כנציג השלטון המרכזי אצל התושבים.

 

למעשה, פעולות הרשות המקומית, הצלחתה או כישלונה, יש להן השפעה משמעותית על חיי האזרחים החיים בתחומי אותה רשות מקומית במגוון תחומים רחב - חינוך, איכות הדיור והחיים, תרבות, מים וביוב, חיי הקהילה, וכו'

 

הבסיס החוקתי למבנה הרשויות המקומיות בישראל הוא פקודת העיריות שנחקקה בשנת 1934 על בסיס המג'לה העות'מאנית ופקודת הרשויות המקומיות (מס עסקים) המנדטורית משנת -1945.

השלטון המקומי מבוסס על שלוש שיטות ארגון: עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית.


  • עירייה: רשות מקומית של עיר, שמספר תושביה עולה בדרך כלל  על 20,000 .
    מועצה מקומית: רשות מקומית של יישוב בעל אופי עירוני,  או קהילתי, שמספר  עד -20,000.
    מועצה אזורית: ארגון המאגד מספר יישובים כפריים וקהילתיים באזור גאוגרפי מסוים.


ראש הרשות המקומית (ראש העירייה, ראש המועצה המקומית או ראש המועצה האזורית) נבחר אחת לחמש שנים  לתפקידו בבחירות דמוקרטיות ישירות על-ידי תושבי הרשות המקומית, ולצדו נבחרים חברי מועצת הרשות.

 

כאשר רשות מקומית נקלעת למצב כספי  הפוגע ביכולתה לתפקד באופן הראוי, רשאי שר הפנים לפזר את מועצת הרשות, להדיח את ראש הרשות מתפקידו, ולמנות ועדה קרואה לניהול הרשות המקומית עד להבראתה.

 

למועצת הרשות המקומית נתונה סמכות להתקין חוקי עזר ותקנות לשם הסדרת החיים בתחומי הרשות, ולגבות מסים לשם מימון פעולות הרשות. סמכויות הרשות המקומית מוגבלות על ידי חוקי המדינה ומפוקחות על ידי הממונה על המחוז במשרד הפנים.

 

בנוסף למסים  אותם גובה הרשות המקומית ישירות מתושביה,  בעיקר באמצעות ארנונה, שהוא מס המוטל על המחזיקים בנכסי מקרקעין תפוסים, היא מסתייעת בתקציב ממשלתי המועבר אליה באמצעות משרד הפנים.

 

העיריות והמועצות המקומיות בישראל מאוגדות במסגרת "מרכז השלטון המקומי בישראל", שנוסד בשנת 1938. המועצות האזוריות מאוגדות בנפרד בארגון המועצות האזוריות.

 

חברי מועצת הרשות המקומית

בעוד ראש הרשות המקומית, נבחר בבחירות ישירות והוא  ראש הרשות המבצעת, קרי,  הנהלת הרשות המקומית - הרי חברי מועצת הרשות המקומית, נבחרים  במסגרת  מפלגתית בחירות יחסיות הנערכות במקביל לבחירת ראש הרשות המקומיות.

 

תפקידם של חברי מועצת הרשות המקומית הנו בעיקר תפקיד של קביעת מדיניות הרשות המקומית,  בקרה על ראש הרשות המקומית, אישור התקציב וחקיקת חוקי העזר, לרבות הארנונה -  המחייבים את תושבי הרשות המקומית.

 

להוציא  חברי מועצת הרשות המקומית,  המשמשים כסגנים בשכר לראש הרשות המקומית, אינם מקבלים כל תמורה עבור השתתפותם בפעולות הרשות המקומית או בועדות הרשות המקומית.

 

למרות היקף האחריות והסמכות הנרחבת, והיותם של חברי מועצת הרשות המקומי, מעין דירקטוריון של הרשות המקומית, הרי לא נקבע בחוק, היקף האחריות הפרטנית בה נושאים חברי מועצת הרשות המקומית, לגבי מילוי תפקידם.

בעוד חבר דירקטוריון של חברה המוגדרת כציבורית,  חב באחריות אזרחית ופלילית די רחבה, הרי למעשה, חברי מועצת מקומית, אין נושא באחריות כלשהי, אלא אם עשה מעשה פלילי באופן אישי.

 

העדר אחריות אישית של ממש, הנה  אחת הסיבות לחוסר הבקרה האפקטיבית במספר מועצות רשויות מקומיות, ולא אחת אנו נתקלים בתופעה בה  חברי הקואליציה של ראש הרשות המקומית, משמשים  מעין חותמת-גומי  לרצונותיו ולהחלטותיו של ראש הרשות המקומית.

 

האם ממלאים חברי מועצת הרשות המקומית את תפקידם כראוי.

על-סמך הניסיון עם מועצת העירייה של הרצליה, המקום בו אני מתגורר, מידת יעילות הבקרה של חברי מועצת העירייה על עבודת העירייה היא נמוכה ביותר.  אתה קורא את הפרוטוקולים של מועצת העירייה הרצליה, ומבין, כי הדיונים הארוכים - הסזיפיים שם, הם כסות או עלה תאנה, למתן גיבוי מלא להחלטות ראש העירייה יעל גרמן, בחלק גדול של הנושאים הנדונים.   חולשתם של חברי מועצת העירייה, אינה נובעת מרמת הנמוכה, אלא מחוסר הבנה של תפקידם והיעדר משמעות אל ממש, למושג אחריות.  ראה אתר בושה על עיריית הרצליה ודפי המשנה.

 

לאחר הבחירות המונציפאליות שהתקיימו בנובמבר 2008, כתב אריה גבע אל חברי מועצת העירייה, ברכות להיבחרם, הפניית לבם לעובדה, כי הם נאמני הציבור ושליחיו וכי חובתם לראות לכך, כי ראש העיר הרצליה והנהלת עיריית הרצליה, יפעלו בכל התחומים תוך - הגינות, אמת, יושרה, שקיפות, עקרונות צדק ומנהל תקין.

לקריאת המכתב הקש: מכתב מיום 30.12.08 לחברי מועצת העירייה הרצליה

 

בידי אריה גבע אין מידע פרטני בדוק כיצד נוהגות מועצות עירייות אחרות, אך מתוך קריאת העיתונים, נראה כי בחלק מהן, המצב אינו טוב יותר מאשר בהרצליה.

 

 

 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
1 1.12.09 סקר - עמדת תושבי הרשויות המקומיות
2 חברי מועצת העירייה הרצליה - מכתב 30.12.08
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

best price windows 7 premium upgrade 
buy adobe illustrator cs3 
discount microsoft word mac student 
discount solidworks 
best price windows 7 ultimate full retail 
viagra kjøp vente cialis generique cialis a vendre montreal levitra 10mg prix cialis 5mg filmtabletten preisvergleich
discount viagra generic natural viagra alternatives cialis multiple attempts generic viagra fast delivery viagra samples online
tadalafil generic india canadian viagra supplier vardenafil half life sildenafil australia levitra over the counter