בושה בושה
מדידת נכסים לעניין ארנונה

 עניינו של דף זה, הנו הדרך בה נקבע שטח הנכסים בדירה או בנכס לצורכי ארנונה, השונה בין רשות מקומית אחת לשניה. הארנונה נקבעת ליחידת שטח (מ"ר) של  דירה או נכס עסקי, על-פי התעריף ליחידת שטח, סוג הנכס, מיקומו והשטחים לגביהם החליטה הרשות המקומית כי הם חייבים בארנונה.  על-פי המצב המשפטי במדינת ישראל, אין שיטת חישוב נכס אחידה, לגבי אלו שטחי דירה חייבים בארנונה, האם יש למדוד לפי שטח פנים או שטח חוץ וכו'  וכל רשות מקומית קובעת עבור איזה שטחים יש חובת תשלום ארנונה. נשמע מוזר, אבל זו המציאות.

 

כדי לדעת מהו שטח הדירה או הנכס, ניתן להוציא את הנתונים מתשריטי הדירות המצויים במשרדי הרשות המקומית ועל-ידי מדידת הדירות.   ענייננו הנו כיצד מבצעות הרשויות המקומיות  את המדידה, ולהצביע על-כך, כי לא אחת,  המדידה אותה מבצעת הרשות המקומיות בעזרת מודדים, אינה תמיד נכונה. 

 

על נושא הארנונה למגורים והיבטים שונים בנושא זה, הקש: ארנונה  למגורים

 

אל תסמוך על הרשות המקומית (עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית)  בה אתה מתגורר,  כי  שטח הדירה שהיא מדדה אצלך לעניין ארנונה, הנו אכן השטח הנכון של הדירה.  

 

הבסיס המשפטי למדידת הדירות
( הבסיס המשפטי לעריכת מדידות מטעם רשות מקומית הנה -
פקודת העיריות [נוסח חדש],  [תיקון התשכ"ח (מס' 2 )

סעיף 287,  בפקודת העיריות קובע :


בעניין ארנונה רשאי מי שהוסמך לכך על ידי ראש העירייה -

 (1)     לערוך, בעצמו או על ידי שליחיו, כל מפקד וחקירה שימצא לנחוץ; 
 2)   לדרוש מכל בעל או מחזיק למסור לו או לשליחיו כל ידיעה שבידו ולהראות לו או שליחיו  כל מסמך ברשותו,   הדרוש לו בקשר לתפקידיו; 
(3)     להיכנס בכל עת סבירה לנכסים, בעצמו או על ידי שליחיו, ולערוך בהם בדיקות ומדידות;
(4)     להשתמש בכל הידיעות שהושגו כאמור ובכל ידיעה וחומר אחרים.

מסעיף זה עולה, כי בטרם ביצוע מדידה בדירה, על הרשות המקומית לבדוק  ברישומיה את הנתונים  שברשותה, להצליב את המידע עם מידע  אחר שקיבלה  הרשות המקומית.

לאחר מכן, על הרשות המקומית לפנות לתושבי, ולבקש מידע כדי לאמת  או לשלול שינויים שנעשו בנכס.

רק לאחר מכן, על הרשות המקומית ולשקול פרטנית,  אם יש מקום והצדקה לבצע חדירה לפרטיות התושבים ולבצע מדידה בתוך הדירות.

חלק נכבד מהרשויות המקומיות, דלגו על השלבים המקדימים ונגשו היישר למדידת הדירות - זאת תוך מצג לתושבים, כי הם מחויבים לאפשר לעירייה למדוד את הדירות. 

רוח החוק הנה כי אין לבצע מדידה מדידה חדשה בדירות ישנות, בלא שיש לעירייה עילה של ממש לחשוב שנעשו שינויים בדירה הנה בלתי ראויה ומעלה את החשד שתכליתה, לגלות שינויים שעשו הדירים בשטחי הדירה או בנייה  חדשה ולא דרך להצדיק כביכול שינוי שיטה.

 הדרך הנאותה והתנאים לביצוע מדידה,  הובהרו בהסכם פשרה בין  דרור קאופן ותושבים אחרים מתל-אביב לבין לעיריית תל-אביב , במסגרת  בג"ץ ביום  30.6.95   שהביא למחיקת  העתירה. 

 

השלבים שעל רשות מקומית לנקוט, טרם ביצוע המדידה
הנושא הגיע לפתחו של בגץ בשנת 1993. אמנם לא ניתן פסק-דין, אך  במסגרת ההליך, נחתם הסכם בין עיריית תל-אביב לבין העותר, שצויין על-ידי בג"ץ בעת משיכת העתירה. 

לא ניכנס כאן לדיון, האם  הסכם זה, מהווה החלטה שיפוטית יצרת הלכה משפטית, או שבפנינו רק דרך מנחה לביצוע מדידות ע"י רשות מקומית באופן ראוי.  ברור עם זאת, כי  עיריית תל-אביב, לא הייתה מסכימה לחתום על הסכם כזה, לולא סברו פרנסי עיריית תל-אביב, כי זו הדרך ההוגנת כלפי תושבי העיר לבצע מדידה.

 לקריאת ההסכם והבג"ץ.
בג"ץ  4377/93 דרור קאופמן נ. עיריית תל-אביב, 30.6.93, כיצד רשות מקומית צריכה למדוד נכס
ההסכם  שהושג במסגרת בג"ץ בין העותרים לבין עיריית תל-אביב,  קובע את דרך מדידת הדירות  כדלהלן:

 

 • מחזיק בדירה אשר יתבקש ע"י העיריייה, יתן תצהיר כי לא נעשה שינוי בדירתו, (תוספת בניה) מאז המדידה האחרונה וכך לגבי שינוי בשימוש נוסף אם יש כזה.
 •  לצורך אישור התצהיר יקבל המחזיק שירות ללא תשלום ע"י עורך-דין של העירייה שישב במשרד הרובב במועדים מוסכמים.
 • מחזיק אשר ביצע שינוי ביחידות הדיור בה הוא מחזיק  -( תוספת בניה )  יצהיר  על מהות השינוי והיקפו במידה והתוכניות ו/או  ההיתרים לגבי שינוי זה, אינם נמצאים במינהל ההנדסה, יציג המחזיק על פי דרישה את התוכניות ו/או ההיתרים על פיהם הוא ביצע את השינוי.
 • דוגמת התצהיר לצורך סעיף 1 ו - 2, לעיל מצורפת להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנ
 •  
 • במקרה בו אין בנמצא תכנית בניה או היתרים, לא בידי העירייה ולא בידי המחזיק, תבצע העירייה את המדידה מבחוץ באמצעות מודדיה, זאת במידה ולא תהיה הסכמה של המחזיק למדידה פנימית.  
 • במקרה של מדידה חיצונית, יופחת שטח קירוי בשיעור 20%  מסך תוצאות המדידה.   

 

 לא ידוע לנו על פסק-דין הקובע את דרך יישום סעיף  287 לפקודת העיריות. מהניסיון שלנו,  לפחות בכל הנוגע לעיריית הרצליה,  מתעלמים  עובדי העירייה מהנדרש, למרות שהופנו לדרך הנכונה כיצד צריכה עירייה לנהוג בנושא המדידות. 

 

10.11.2010  אין חובה כי מודד הנכס מטעם הרשות המקומית, יהיה מודד מוסמך 
 נפסק  כי אין חובה כי ביצוע מדידה מטעמה של רשות מקומית,  ייעשה על-ידי מודד מוסמך. מספיק אם ביצוע המדידה יפוקח ויקבל אישור של מודד מוסמך. ראה:פסק הדין בעניין -  שקלס נ. מועצה מקומית סביון, עתירה מנהלית, ת"א,  8-11-2010

 

סכומי הארנונה מצטברים לכדי סכומי עתק במשך השנים
 לפעמים,  סכומי ארנונה שאתה משלם מעבר למתבקש, הנם כמה מאות שקלים מדי שנה (לפעמים, גם באלפים), אך מאחר ומדובר  במצב מתמשך, על פני שנים רבות, סכומי ארנונה ביתר ששילמת,  עלולים להגיע לסכומים נכבדים מאד.

 

מדידת נכסים על-ידי רשות מקומית
רשויות מקומיות נוהגות לבצע מעת לעת מדידות בנכסים ברחבי הרשות המקומית  כדי לעדכן את רישומיהם לגבי השטחים החייבים בארנונה.   כל עוד מבוצעות מדידות פרטניות באותם מקרים בהם קיים חשש כי התושבים הפכו שטחים פטורים מארונונה לשטחים חייבים (סגירת מרפסות למשל), או שהוסיפו לדירותיהם, הרי אז, ניתן להבין ולקבל את מדידת הדירות וכניסה לפרטיות התושבים.

אולם, מסתבר כי רשויות מקומיות רבות, הפכו את המדידה לשיטה רבתי, כדי להגדיל את שטחי הארנונה, תוך שעולה חשש לטעויות משמעותיות בעת המדידה, לרוב לרעת התושבים.  הרשויות המקומיות, מציגות לתושבים כי הם חייבם על-פי חוק לאפשר מדידה ומי שאינו מסכים, נוהגת  לעתים הרשות המקומית, לחייב אותו לפי השטח שנמדד מבחוץ, שכמובן, הנו רבה יותר גדול. 

 

דרך מדידת  הדירה על-ידי הרשות המקומית  - קוראת לבדיקה מצד התושבים.
מדידת הדירה על-ידי הרשות המקומית, (עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית), אשר בעקבותיה לא מעט תושבים, 'זוכים' להגדלת שטח הדירה שלהם החייב בארנונה, אינה מעשה שמיים.  המודדים טועים לא אחת  ולרוב, אין העירייה מפעילה בקרה או בודקת את המדידה. לא אחת, התושבים משלמים ארנונה עבור שטחים הגבוהים מאלה שיש להם בפועל
בעקבות דרך פעולתה של עיריית הרצליה, אליה התוודע אריה גבע תוך ניסיון אישי,  הוא חיבר מסמך, ששווה קריאה :
30.10.09  מסמך -  דרישה לתשלום ארנונה מתושבים עבור שטחים הגדולים מהקיים. הצגה, פירוט 

 

אני מתגורר בהרצליה ולא בדקתי  לעומק את הדרך בה נוהגות רשויות מקומיות  אחרות בנושא הארנונה.  אני מניח, כי עיריית הרצליה אינה לבדה בדרכה הקלוקלת.

 

מה עושים אם  הרשות המקומית הגדילה את שטח הדירה לעניין הארנונה
כאשר קבלת  חשבון ארנונה, המבוסס על נתוני מדידה חדשים של הדירה,  תבצע את הפעולות הבאות:

תעמוד על כך, כי תקבל  מהעירייה פירוט המדידה לפי שטחי הדירה.

 • תשווה את שטח  הדירה על-פי מדידת העירייה עם תשריט הדירה המצוי ברשותך.
  תבדוק  אם  קיימות  סטיות של ממש, בין נתוני תכנית  הדירה לבין מדידות העירייה, תוך שתחשב את השינויים שעשית המשנים  את גודל השטח החייב (שטח הדירה על פי הסכם הקבלן או על-פי הרשום אצל רשם המקרקעין, אינו שווה לשטח לעניין הארנונה).
  תקרא את צו הארנונה של הרשות המקומית בה אתה מתגורר (מסמך משעמם אך ניתן לקריאה), זאת כדי לדעת אלו שטחים חייבים בתשלום ארנונה. (אצל כל רשות מקומית,  המצב אחר ושונה - בלתי מתקבל על הדעת, אבל זה המצב).
 • אם אתה מתגורר בבית-דירות גדול, בו ישנן דירות זהות, תשווה את שטח הדירה שקבעה העירייה עם השכנים שלך.
 • אם מתברר כי שטח הדירה אותו קבעה העירייה, גדול מהשטח הנכון, בידך לפעול.  בדרך של השגה, ערר
 • אם גילית את הטעות של העירייה, לאחר כמה שנים, תבחן אפשרות להגשת תביעה בעילה של עשיית עושר  ולא במשפט מצד העירייה.
   

 

 

בתאריך 27.8.09  פרסם עיתון הארץ בעמודו הראשון, כתבה על המתרחש בתחום הארנונה בעיר גבעתיים. מתברר כי עיריית גבעתיים, עורכת מדידות   לעניין הארנונה ברחבי  גבעתיים ותושבים רבים התלוננו כי נמצאו אצלם שטחים גדולים מהמציאות.  לקריאת הכתבה הקש:
עיריית גבעתיים, מדידות לצורכי ארנונה 8-09

 

עיריית גבעתיים לא לבד, אבל יש עיריות גרועות ממנה - הקש: ארנונה - הרצליה

 בעוד בעיר גבעתיים מדובר ברשלנות של העירייה ודרך עבודה לא הוגנת, בעיר מגורי  - הרצליה, המצב חמור יותר. שם דירות זהות על-פי התשריטים, נמצאות במדידה שונות. עיריית הרצליה יודעת את המצב, אך אינה עושה כל בדיקה ותיקון למניעת דרישת כספים שלא-כדין מהתושבים.

 

 

במציאות, דומה  כי בודדות אם בכלל, יש רשויות מקומיות (עיריות, מועצות מקומיות) הפועלות על-פי הגיון זה. דרך זו של ביצוע מדידות, היא הגיונית שכן ראשית על הרשות המקומית לבדוק ברישומיה את שטחי הדירות ולצייד את המודדים ברישומים אלה, זאת, כדי להפחית ככל האפשר ביצוע טעויות רבות במדידת הדירות.

טענת העיריית המבצעות את עבודתן ברשלנות, כי בידי התושבים להגיש השגה וערר על תוצאות המדידה, מקוממות, שכן מניין לתושב העיר לדעת, כי העירייה ביצעה את עבודתה לא באופן הראוי וכי אכן ישנה טעות בשטח לרעתו.

 

משרד הפנים אינו עושות דבר למניעת התנהלותם הלא-תקינה של הרשויות המקומיות.
לא רק שרשויות המדינה (משרד הפנים), אינם עושים דבר למניעת עושק התושבים, למעשה, הציבור ברובו, אינו מודע למצב.

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המספק לחברי הכנסת ולציבור, ניירות-עמדה טובים ומקיפים בנושאים שונים, הכין בשנת 2003, דוח בנושא : 'מדידות לצורך תשלום ארנונה'.

לתדהמתי, אין בדוח זה דבר, על הכשלים  שמנינו לעיל, בדבר דרך המדידה של הדירות על-ידי הרשויות המקומיות. בתאריך 30.8.09 כתבתי למרכז המידע והמחקר, והעמדתי אותם  על המצב. 
עותקים נשלחו לשר הפנים אלי ישי ואל יו"ר ועדת הפנים ח"כ דוד אזולאי,  ונצטרך להמתין ולראות אם הם יעשו דבר בנדון. אני מקווה שראשית,  מרכז המחקר ילמד את הנושא ויכניס שינויים בנייר-העמדה ולאחר מכן נראה הלאה.

רק מאבק בלתי פוסק של תושבים, נגד הרשויות המקומיות הפועלות לא כשורה, יחול להביא לשינוי.

 

 על מדידת הדירות -  מרכז המחקר והמידע של הכנסת
נושא מדידות  דירות על-ידי הרשויות המקומיות, לצורך גביית ארנונה, אינו מעניין  בשנים האחרונות את הרשויות המרכזיות  (משרד הפנים, מבקר המדינה), למרות שמדובר בסוגייה כספית משמעותית המשפיעה על מאות אלפי אזרחים ודרך התנהלות בעייתית של  רשויות מקומיות לא מעטות.

 • בשנת 2003, הכין המרכז למידע ומחקר, הפועל בכנסת, נייר-עמדה שכותרו,  'מדידות לצורך תשלום ארנונה'.  לקריאת נייר העמדה הקש  - 
   מרכז המידע - הכנסת מדידות לצורך תשלום ארנונה 28.7.2003  
 • נייר-עמדה זו של מרכז המידע, כמו ניירות עמדה בנושאים אחרים,  מוכן לבקשת חברי כנסת, בנושאים שעומדים על סדר היום, כדי לאפשר לחברי הכנסת המחוקקים, להכיר ולהבין טוב יותר את הנושאים בהם הם דנים. ניירות-עמדה אלה, הם מסמכים חשובים המוכנים על-ידי אכסניה מכובדת.

כשקראתי  בשנת 2009, את נייר-העמדה  הישן, של מרכז המחקר של הכנסת, בנושא מדידת דירות - התברר לי  כי לא נכלל בו היבט חשוב,  והוא השלבים בהם על רשות מקומית לנהוג, בטרם כניסה לדירה לשם ביצוע מדידה. זאת, לא רק לשם מיזעור הפגיעה בחדירה לפרטיות, אלא בעיקר כדי לצמצם ככל שניתן את הטעויות בעת המדידה, שיש להן השפעה כספית גדולה על תושבי הרשויות המקומיות.

באוגוסט 2009, כתבתי אל המרכז למידע הכנסת,  בבקשה לתקן נייר-עמדה שהכינו בשנת 2003, שנושאו מדידות לצורך תשלום ארנונה. על הצגה מלאה של המצב המשפטי לצורך מדידות, הקש: 
מכתב אל מרכז מידע הכנסת, מדידות -ארנונה 30-8-09

תגובת מנהלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ד"ר שירילי אברהמי מיום  7.9.09 הייתה:

 • "אנו מודים לך על תשומת לבך, אולם בשלב זה אין בכוונתנו לעדכן את המסמך. במידה וייכתב מסמך חדש בנושא, תילקחנה הערותיך לתשומת לב".

 תיקון המסמך חשוב, אולם שינוי המציאות הבעייתית, בה נוהגים חלק מראשי הערים והמועצות המקומיות,  בנושא מדידת הדירות לצורך הארננוה - היא הבעייה. שר הפנים, שהיא מועתק להתכתבות, צריך להורות לאנשי משרד הפנים האחראים על הנושא, לטפל בו באופן יסודי.

 

ראה:   גביית ארנונה - הרצליה

 

 

בינתיים כולנו מחכים לכך, שר הפנים, אלי ישי, יביא סוף-סוף לשינוי המיוחל בארנונה.

 

 

 

 

1 30.8.09 מדידות ארנונה, מרכז המחקר הכנסת
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

download access 2013 for mac 
ilife 11 digital download 
indesign cs5 download mac 
http://www.flyrnai.org/dbimg/R...roduct-key 
purchase windows xp upgrade 
viagra thailande cialis no me funciona viagra prix en pharmacie cialis espana generic tadalafil generika
buy original viagra online tadalafil ic 351 cialis offer cialis generic tadalafil is levitra over the counter
cialis natural alternative levitra discount coupons buy sildenafil uk is generic cialis from india safe generic viagra blue pill 25mg