בושה בושה
הממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות הציבורית

 

אישיותו ותפישת העולם של הממונה על יישום חוק חופש המידע בכל רשות ציבורית, קובעים במידה לא מעטה אם אכן פעילות אותה רשות ציבורית נעשית תוך שקיפות והאם אותה רשות ציבורית אכן מקיימת את הוראות חוק חופש המידע הלכה למעשה באופן מלא ועל-פי רוח החוק.


סעיף 3 בחוק חופש המידע, קובע את החובה למנות בכל רשות ציבורית, ממונה.  חובה זו, מוטלת על ראש הרשות הציבורית. בלשון החוק:
"3. ראש רשות ציבורית ימנה, מקרב עובדי הרשות, ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות חוק זה".

אולם חוק חופש המידע, אינו מפרט מהם סמכויות הממונה על יישום חוק המידע ומה חובותיו, ובכך, לוקה חוק חופש המידע, כפי שהוא לוקה בהיבטים נוספים. 

הממונה על יישום חוק חופש המידע, הנו למעשה חוליית הקשר בין האזרח  מבקש המידע, לבין הרשות הציבורית. כינויו של הממונה אינו מוגדר בחוק ומכאן שהוא זוכה לכינויים שונים, אך בעיקר מכנים אותו, 'הממונה על חוק חופש המידע', מצב שכמובן אינו מתאר את תפקידו. 

 תפקיד הממונה על יישום חוק חופש המידע, הנו תפקיד חשוב והוא משמש חוליית הקשר בין חובות הרשות המקומית להעמיד את כל המידע אשר ברשותה לעיון האזרחים, לבין פקידי הרשות הציבורית, או אלה העומדים בראש אותה רשות ציבורית, אשר חלקם לא הטמיעו עדיין את  עקרון השקיפות של פעולות המנהל הציבורי.  יכולת התיפקוד של הממונה על חוק חופש המידע בכל רשות ציבורית, תלוי במידה רבה במידת התמיכה שהוא זוכה לה, מראש הרשות הציבורית, במגעיו של הממונה, עם  זרועות אחרות של אותה רשות שלטונית, אשר הם מספקי המידע. מבלי תמיכה זו, אין הוא יכול למלא את תפקידו.

 

למעשה, תפקידו של הממונה על יישום חוק חופש המידע, הנו תפקיד בו צריך עובד הציבור, להתייצב לימין האזרח מבקש המידע, כנגד  אותם פקידי הרשות הציבורית, אשר אינם מעוניינים למסור את המידע אשר הם מחזיקים ולהעבירו לידי  מבקש המידע באמצעות הממונה על חוק חופש המידע ברשות הציבורית.  במציאות, במיוחד ברשויות המקומיות, בהן  ראש הרשות הציבורית, משמע ראש העירייה, ממנה אדם כלבבו ולרוחו, ובכך, לא אחת,  הופך הממונה על המידע, להיות  מעין עושה דברו של ראש העירייה, והוא דואג יותר לתדמיתו ולמוניטין הפוליטי של ראש העירייה, מאשר  לזכויות התושבים לקבל את המידע המצוי בעירייה, שהוא למעשה רכושם של התושבים.

בעניין דרך התנהלות בעייתית של הממונה על יישום חוק המידע בעירייה,  ראה למשל על הנעשה בעיריית הרצליה:
עיריית הרצליה, שקיפות חלקית, מה יש לעירייה להסתיר ולמה

 

בעניין עיריית הרצליה נעיר, כי בשל היותנו תושבי העיר הרצליה ובשל   ההשפעה הישירה שיש לרשות המקומית על חיי התושבים, ברור כי מספר בקשות המידע אשר הגשנו לעיריית הרצליה, הנו גבוה יחסית.  עובדי עיריית הרצליה העוסקים במסירת המידע, הכפופים לממונה על יישום חוק חופש המידע, אשר היא כפופה ישירות לראש העירייה, יודעים את החוק ומכירים את מלאכתם. הבעייות שצצו בתקשורת בינננו, מקורם לא בחוסר ידע, אלא כנראה מתוך רצון מכוון, שלא לחשוף כשלים של ראש העירייה.

 

 

תפישת עולמו של העומד בראש הרשות הציבורית, ראש עירייה, מנכ"ל משרד ממשלתי, מנכ"ל תאגיד ציבורי וכו',  קובעת ומשפיעה הרבה על מידת שקיפות המידע באותו ארגון.  אולם גורם חשוב לא פחות הנו הממונה על  המידע ברשות.  אישיותו, היושרה שלו, המיומנות, תפישת עולמו וגורמים נוספים, קובעים במידה לא מעטה, את מידת יישום חובת החוק, והעמדה לרשות האזרחים, את המידע השייך להם. 

 

על יישום חוק חופש המידע ועל תפקידו של  הממונה על יישום חוק חופש המידע, ראה מחקר שפורסם בשנת 2008, על-ידי המכון לדמוקרטיה:

הניסיון של  אתר בושה, בבקשות מידע מרשויות שלטוניות שונות,  באופן כללי הנו סביר, אם כי בחלק מהמקרים, ברור כי  הממונה על יישום חוק חופש המידע, אינו  מתאמץ להעביר את כל המידע המבוקש במהירות ובאופן מלא.  כן נוכחנו לדעת, כי מידע בסיסי, אשר אתה מצפה כי יימצא ברשות הציבורית, אינו נמצא כלל ועיקר, מה שמעיד על רמת הניהול ולא על דרך תיפקודו של הממונה על יישום חוק חופש המידע. 

לא ראינו מקום להעניק ציונים לאלה הממלאים את תפקידי הממונה על יישום חוק חופש המידע, עמם היה לנו קשר.   הנושאים והמידע המבוקש, הובאו תוך דיון בנושאים הפרטניים. 

 

על חוק חופש המידע באתר בושה: חופש המידע

 

  

חוק חופש המידע  קובע כיצד על הממונה על העמדת המידע לרשות הציבור לפעול.  אולם, המחוקק לא קבע את מעמדו של הממונה על המידע בתוך הרשות הציבורית והיקף  את חובותיו של נושא המשרה ומידת עצמאותו בתוך הרשות המקומית .  

 

 חוק חופש המידע אינו מפרט מה הם הכישורים להם נדרש מי שממונה על חוק חופש המידע ברשות הציבורית וכך, פתוחה הדרך בפני העומדים בראש הרשות המקומית, למנות לתפקיד חשוב זה, מישהו מטעם, אדם  שישרת את העומד בראש הרשות הציבורית ולא את הציבור הרחב, שלמענו נחקק חוק חופש המידע.

 

למרות היות התפקיד בעל חשיבות, ומי שממלא אותו, נושא בעוצמה רבה כלפי האזרחים – לא קבע המחוקק את מידת האחריות לה נדרש נושא אותו משרה ומתי תוטל עליו, אם בכלל, אחריות פלילית, לביצוע לא ראוי של תפקידו.


לגבי ההיבט האזרחי,  יש בידי האזרח 'המאוכזב' לפנות בעתירה מנהלית אל בית-המשפט המנהלי, אך מדובר בהליך יקר ולא פשוט, שאין בידי האזרח מן השורה לבצוע כשגרה.

 

אנו בדעה, שקיימת גם אחריות פלילית מצד  'הממונה על העמדת המידע לרשות הציבור', כל אימת שמעשיו או מחדליו, אינם עולים בקנה אחד עם הוראות חוק חופש המידע, ונעשים מתוך כוונה תחילה, או מתוך מניעים זרים, בלתי רלבנטיים.

 

לא ידוע לנו על הליכים פלילים שננקטו נגד ממונה על יישום חוק חופש המידע, ברשות ציבורית.  לאור העובדה, שכל נושא יישום חוק חופש המידע, עדיין לא הוטמע כראוי על-ידי רשויות הציבור ועל-ידי האזרחים ושר המשפטים הנוכחי, (2008), פרופסור דניאל פרידמן, מסרב להכניס שינויים מתבקשים בחוק, כדי שיהפכו אותו ליותר אפקטיבי -  קשה לצפות כי  היועץ המשפטי יזום נקיטת צעדים פליליים כנגד העומדים בראש הרשות ציבורית  או הממונה על מסירת המידע  - אלא אם אזרח שאכפת לו, ייאלץ אותו לפעול.  

 

הממונה ברשות הציבורית על יישום חוק חופש המידע, משמש כנאמן הציבור, אשר המידע המצוי בידי הרשות המקומית, הנו על-פי קביעת בית-המשפט העליון – רכושם של האזרחים.  מכאן, שחלה על  פקיד הציבור, שהוא הממונה על חוק חופש המידע, כל אותם חובות החלים על נאמנים, מה שעלול להעמיד אותו לא אחת, בניגוד עניינים או התנגשות עם ראש הרשות או עובדים בכירים אחרים ברשות הציבורית, שלדאבוננו, עדיין לא הפנימו את המשמעות החוקתית ואת חשיבות של חוק חופש המידע.

 

חלק מן הרשויות הופקד תפקיד הממונה על חוק חופש המידע בידי הדובר של אותה רשות, מי שתפקידו הנו לשפר את תדמית הרשות הציבורית, מעשה שנעשה לא אחת, תוך עיוות האמת, עיגול פינות וטיוח של הדברים. תפקיד הממונה על יישום חוק חופש המידע,  עלול להיות בניגוד עניינים  עם  תפקיד הדובר.

 

לא אחת, הממונה על יישום חוק חופש המידע, משמש גם כיועץ לעומד בראש הרשות המקומית, תפקיד שגם הוא יכול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים, דבר האסור בתכלית ועל העומד בראש הרשות הציבורית, להימנע ממנו.

 

סמכות הממונה על מסירת המידע לידי הציבור
הנושא לא עלה בפסקי-דין של בית-המשפט העליון, והוא נידון רק בבית-המשפט המחוזי, וגם זאת בהקשר מוגבל.

 

עא 05 / 6536 שגיא אגמון נ' הממונה על העמדת מידע לציבור במשרד החינוך [פדאור (לא פורסם) 06 (18) 879], עמוד 2, בית-המשפט המחוזי חיפה, כערכאת ערעור, ניתן 16.8.06


  "דיון והכרעה
  7. סעיף 3 לחוק קובע כי -
 • "ראש רשות ציבורית ימנה, מקרב עובדי הרשות, ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבל מידע ועל יישום הוראות חוק זה".
  אכן, סמכות בהיקף רחב ביותר אשר נועדה ליישום העקרון הבסיסי: "לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה" (סעיף 1 לחוק). אך הזכות איננה בלתי-מוגבלת. רשאי הממונה לדחות בקשות במקרים מסויימים (סעיף 8 לחוק); מידע מסוגים מסויימים אין למסור או שאין חובה למסרוֹ (סעיף 9 לחוק); יש וניתן למסור מידע חלקי או למסור מידע בתנאים (סעיף 11 לחוק); בחוק נימנו סייגים לתחולתו (סעיף 14 לחוק) ושיקולים שיש לשקול עובר לסירוב למסור מידע (סעיף 10 לחוק).
  הוראות אלו ועוד כהנה וכהנה שכמותן, מלמדותנו על חשיבות תפקיד הממונה , ועל רוב סמכויותיו בקשר עם יישום הזכות לקבלת מידע ומגבלותיה. כמידת הסמכות - הרחבה - כך היקף שיקול הדעת.
  8. משנה תוקף ניתן לדבר הזה, בהוראת סעיף 17 לחוק הפרשנות, תשמ"א-1981:
 • (א) הסמכה לעשות דבר או לדון בעניין פלוני או להכריע בו - משמעה גם הסמכה לקבוע נוהל עבודה וסדרי דיונים ככל שאלה לא נקבעו בחיקוק.
  (ב) הסמכה לעשות דבר או לכפות עשייתו - משמעה גם מתן סמכויות עזר הדרושות לכך במידה מתקבלת על הדעת.
 • אכן, מתקבל על הדעת, ואף מתבקש, להסיק מן הסמכויות שניתנו לממונה, דבר קיומן של סמכויות-עזר במה שנוגע לטיפול בבקשה."

 

 

title Filter     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר
 

השלטון - שלוחותיו

רשויות מקומיות

http://www.flyrnai.org/dbimg/R...ffice-2013 
cost of captivate 
autodesk maya 2014 keygen 
where can you buy windows 7 starter 
cheap windows 7 students uk 
köpa viagra apoteket viagra rezeptpflichtig cialis en belgique viagra 25 mg kaufen cialis quanto custa
viagra no prescription online buy cialis generic online canadian viagra for sale buy sildenafil online generic indian names
vardenafil oral jelly sildenafil india average price of cialis generic sildenafil india cost of sildenafil 100mg